POWRÓT DO WWW AUTORA STRONY                                                                                    
geoasysta@gmail.com                                              MATERIAŁY POMOCNICZE Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
                                                  strona prywatna

Terminy zajęć: tutaj
KONSULTACJE (pokój 537): poniedziałki: 17.30 - 19.00, wtorki, godz. 13.00-14.30telefonicznie: codziennie 9.00-23.00: tel.691288840
 
  Program wykładów
 
>> RANKING <<
Program ćwiczeń

Podstawa programowa gimnazjum i liceum: nabyty zakres wiedzy - geografia

Literatura geodezja i kartografia

Artykuły obligatoryjne


Literatura pomocnicza GIS
 
Literatura pomocnicza teledetekcja

Kraków na starych mapach Mapy (kataster,topo,orto)  Instrukcje geodezyjne
  System aktów prawnych
Polskojęzyczne portale geodezyjne:
Geoforum.pl   Geodezja.pl
Krokówka
Skala mapy - zadania: część 2
Skala mapy - zadania: część 1
ATLAS METOD STATYSTYCZNYCH
Projekty "Mapy statystyczne":
-wytyczne   -- awaryjne zestawy
   Sprawozdanie z kartometrii wybrane izolinie dane do ćwicznia - interpolacja  Materiały GIS w plikach:    PLIK 1     PLIK 2

Informacje dotyczące praktyk geodezyjnych 2016 są dostępne TUTAJ

www.geoasysta.pl


SURFER Map Viewer Terragen Strona  tomx4 Terragen Tatry
NVU - PROGRAM DO TWORZENIA  www IDRISI
podstawowe funkcje ćwiczenia nr 1 idrisi Centrum Idrisi Polska
Elementy
teledetekcji


Literatura.pdf
 Wykłady i artykuły w plikach pdf:
W. Drzewiecki (AGH Kraków) "Teledetekcja"
S. Mularz (AGH Kraków) "Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych"
R. Preuss (Politechnika Warszawska) "Fotogrametryczne źrodła danych dla SIP"
Z. Kurczyński (WSDG Warszawa) "Fotogrametria i teledetekcja, cz.1"
H. Norman (ZSIPiGL SGGW) "Mapy obrazowe, ćw.1"
H. Norman (ZSIPiGL SGGW) "Mapy obrazowe, ćw.2" A.Wróbel (AGH Kraków) "Fotogrametria"
Artykuły pracowników Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Kraków

Materiały z misji:
Landsat 
EO-1 
SPOT 
Wybrane misje

Jak wykonać Kamerę OBSCURA

Przykładowe pytania z pracy zaliczeniowej KARTOMETRIA 1:
- zadania ze skali mapy,
- pomiar na podstawie mapy topograficznej która nie ma podanej skali (należy ją określić):
a)    podaj wysokości bezwzględne i względne punktów oraz głębokości punktów,
b)    podaj współrzędne prostokątne płaskie punktów, współrzędne geograficzne i współrzędne w układzie UTM,
c)    podaj azymuty topograficzne i geograficzne z punktu do punktu,
d)    oblicz spadki terenu z punktu do punktu,
e)     rozpoznaj obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe,
f)    inne związane z treścia mapy i opisem pozaramkowym: np. podaj liczbę mieszkańców, godło arkusza sąsiedniego, rozciągłość południkową i równoleżnikową itp.,
h)    zmierz i oblicz powierzchnię obiektu w terenie,
- nanieś linie szkieletowe.


lp Pytania z zakresu GIS = II SEMESTR - odpowiedzi:  PLIK 1     PLIK 2
1 Wyjaśnij skróty DTM i GIS oraz krótko scharakteryzuj te pojęcia.
2 Wyjaśnij skróty DEM i SIT oraz krótko scharakteryzuj te pojęcia.
3 Wyjaśnij różnice pomięcy modelem DLM i modelem DCM.
4 Wyjaśnij różnice pomiędzy pojęciami GIS i SIT.
5 Scharakteryzuj wektorowy model danych.
6 Scharakteryzuj rastrowy model danych.
7 Podaj po jednej zalecie i jednej wadzie wektorowego i rastrowego modelu danych.
8 Podaj zalety stosowania modelu danych TIN.
9 Co to jest hipermapa? Podaj przykłady hipermap.
10 Wymień i krótko scharakteryzuj metody digitalizacji.
11 Wyjaśnij pojęcia: CMYK, CMY i RGB.
12 Wymień i krótko scharakteryzuj bezpośrednie metody pozyskiwania danych GIS.
13 Wymień i krótko scharakteryzuj pośrednie metody pozyskiwania danych GIS.
14 Co to jest geomarketing?
15 Wymień i krótko scharakteryzuj składniki systemu geoinformacyjnego.
16 Co to jest GIS Day?
17 Scharakteryzuj krótko system binarny.
18 Wyjaśnij krótko system ASCII.
19 Wyjaśnij kodowanie Byte, Integer i Real.
20 Wyjaśnij problem reprezentacji rastrowej przy użyciu zasady największego udziału i zasady punktu środkowego.
21 Wyjaśnij istotę architektury typu desktop i architektury wielowarstwowej (jednostanowiskowej i sieciowej wersji GIS).
22 Wymień 7 największych producentów oprogramowania GIS i przykłady programów przez nich udostępnianych.
23 Co to jest OpenGIS?
24 Co to jest system CAD i dlaczego nie jest rozpowszechniony w systemach GIS?
25 Co to jest kwerenda? Podaj 3 przykładowe kwerendy.
26 Co to jest DBMS i jakie elementy się na niego składają?
27 Co to są metadane i geobiblioteki? Podaj przykłady.
29 Idea i korzyści utworzenia INSPIRE
30 Zalety wykorzystania systemów informacji przestrzennej w turystyce
31 Wykorzystanie, zalety, dostępność wojewódzkich systemów informacji przestrzennej na przykładzie serwisu Wrota Małopolski
32 Wyjaśnij istotę danych geometrycznych i atrybutowych
33 Jakie widzisz podstawowe różnice w specyfikacji i zastosowaniach urządzeń: notebook, PDA i PND?
34 Ważne daty w historii rozwoju systemów geoinformacyjnych w Polsce
35 Wyjaśnij skrót NSDI, scharakteryzuj jego pojęcie oraz wymień główne zadania
36 Wymień i krótko scharakteryzuj zastosowanie GIS w militariach
37 Omów metody pozyskiwania danych rastrowych do budowy baz danych GIS
38 Podaj 5 ważnych dat i wydarzeń w rozwoju systemów geoinformacyjnych
39 Rodzaje kwerend
40 Omów przykładowe zastosowania systemów GIS w sytuacjach kryzysowych. Jaki jest stan ich zaawansowania w Polsce?
41 Perspektywy rozwoju systemów informacji przestrzennej w Polsce
42 Jaka jest relacja między GIS a kartografią?
43 Idea, aktualizacja i dostępność danych LPIS.
44 Wyjaśnij pojęcia: topologia i georeferencja.
45
Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych w monitorowaniu stref ekstremalnych zjawisk geologicznych
46 Błędy na etapie tworzenia i wykorzystywania systemów informacji geograficznej
47 Omów peryferyjne urządzenia wejściowe i wyjściowe jako składniki systemu geoinformacyjnego

Słownik skrótów /za J. Kryńskim/:
BCRS (Barycentric Celestial Reference System) – Barycentryczny Niebieski System Odniesienia
BIH (Bureau International de l’Heure) – Międzynarodowe Biuro Czasu
BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) – Międzynarodowe Biuro Wag i Miar w Paryżu
CEO (Celestial Ephemeris Origin) – Niebieski Efemerydalny Punkt Początkowy
CEP (Celestial Ephemeris Pole) – Efemerydalny Biegun Niebieski
CIO (Conventional International Origin) – międzynarodowy konwencjonalny (umowny) średni biegun północny Ziemi
CIP (Celestial Intermediate Pole) – Pośredni Biegun Niebieski
CRP (Conventional Reference Pole) – Konwencjonalny (Umowny) Biegun Odniesienia
CTRS (Conventional Terrestrial Reference System) – Konwencjonalny (Umowny) Ziemski System Odniesienia
CTS (Conventional Terrestrial System) – Umowny (Konwencjonalny) System Ziemski
EOP (Earth Orientation Parameters) – parametry ruchu obrotowego Ziemi
EPN (EUREF Permanent GPS Network) – sieć EUREF permanentnych stacji GPS
ERA (Earth Rotation Angle) – Kąt Obrotu Ziemi
ET (Ephemeris Time) – Czas Efemeryd
ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame 89) – Europejski Ziemski Układ Odniesienia 89
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 89) – Europejski Ziemski System Odniesienia 89
EUREF-POL92 – sieć 11 stacji na terenie Polski dowiązanych do układu ETRF89
GCRS (Geocentric Celestial Reference System) – Geocentryczny Niebieski System Odniesienia
GMST (Greenwich Mean Sidereal Time) – średni czas gwiazdowy Greenwich
GPST (GPS Time) – czas GPS
GRS67 (Geodetic Reference System 1967) – Geodezyjny System Odniesienia 1967
GRS80 (Geodetic Reference System 1980) – Geodezyjny System Odniesienia 1980
GST (Greenwich Sidereal Time) – prawdziwy czas gwiazdowy Greenwich
IAG (International Association of Geodesy) – Międzynarodowa Asocjacja Geodezji
IAU (International Astronomical Union) – Międzynarodowa Unia Astronomiczna
ICRF (International Celestial Reference Frame) – Międzynarodowy Niebieski Układ Odniesienia
ICRS (International Celestial Reference System)  – Międzynarodowy Niebieski System Odniesienia
IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) – Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia Międzynarodowej Asocjacji Geodezji
IGS (International GNSS Service) – Międzynarodowa Służba GNSS
IPMS (International Polar Motion Service) – Międzynarodowa Służba Ruchu Bieguna
IRS, IRSNIEBIESKI, IRSZIEMSKI (Intermediate Reference System) – Pośredni System Odniesienia
ITRF (International Terrestrial Reference Frame) – Międzynarodowy Ziemski Układ Odniesienia
ITRS (International Terrestrial Reference System) – Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) – Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki
LAF (Local Astronomic Frame) – lokalny układ astronomiczny
LAS (Local Astronomic System) – lokalny system astronomiczny
NRO (Non-Rotating Origin) – Nieobracający się Punkt Początkowy
POLREF – 360 stacji sieci zagęszczającej punkty EUREF-POL92 (w układzie ETRF89)
TAI (International Atomic Time, Le temps atomique international) – Międzynarodowy Czas Atomowy
TCB (Barycentric Coordinate Time)  – czas współrzędnych barycentrycznych
TCG (Geocentric Coordinate Time) – czas współrzędnych geocentrycznych
TDB (Barycentric Dynamical Time) – Barycentryczny Czas Dynamiczny
TEO (Terrestrial Ephemeris Origin) – Ziemski Efemerydalny Punkt Początkowy
TT (Terrestrial Time) – Czas Ziemski
UT (Universal Time) – czas uniwersalny
UT1 (Mean Universal Time) – czas uniwersalny średni
UTC (Universal Time Coordinated) – Czas Uniwersalny Koordynowany
WGS72 (World Geodetic System 1972) – Światowy System Geodezyjny 1972
WGS72 (World Geodetic System 1972) – Światowy System Geodezyjny 1980