Publikacje 2000-2022:
      

1. Warcholik W., 2000, Antropogeniczne oblicze dna doliny rzecznej, Aura, nr 4.

2. Warcholik W., 2000, GPS – nowe zainteresowanie ucznia, Geografia w Szkole nr 4, s. 192-197.

3. Warcholik W., 2001, Hasła z zakresu problematyki: Kartografia, Europa, Azja, Afryka, Ameryka Pn., Ameryka Pd. Japonia, Turcja [w:] Encyklopedia Gimnazjalisty, Wyd. Kluszczyński, Kraków.

4. Warcholik W., 2001, Hasła „G” i „H” z dziedziny geodezji, [w:] Encyklopedia Powszechna, Wyd. Fogra, Kraków 2002.

5. Warcholik W., 2002, Zmiany przebiegu granicy rolno-leśnej a procesy erozyjne w dorzeczu Białej Dunajcowej,
[w:] K. Klimek, K. Kocel (red.) Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 151-155.

6. Warcholik W., 2002, Procesy korytowe jako wskaźnik tempa antropopresji w zachodniej części Beskidu Niskiego
[w:] P. Szwarczewski, E. Smolska (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym t. I, WGiSR UW, Warszawa, s. 145-150.

7. Warcholik W., 2002, Infrastruktura techniczna sieci telefonii komórkowych w krajobrazie Polski, Aura, nr 5, Kraków,
s. 12-14.

8. Warcholik W., 2002, Nawigacyjny pomiar GPS w kartowaniu antropogenicznych form rzeźby terenu na przykładzie doliny Białej Dunajcowej,
[w:] A. Traczyk, A. Latocha (red.) VI Zjazd Geomorfologów Polskich „Środowiska górskie – ewolucja rzeźby” Jelenia Góra, IG UW, Wrocław, s. 132-133.

9. Warcholik W., 2002, Ręczny odbiornik GPS na zajęciach z przyrody – zalety i niebezpieczeństwa [w:] A. Kazubski (red.) Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, Wydział Chemii UMK, Toruń, s. 178-180.

10. Warcholik W., 2002, Geoinformatyczne kształcenie studentów geografii w trakcie praktyk terenowych z topografii,
[w:] J. Migdałek, B. Kędzierska (red.) Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, KIiMK AP, Kraków, s. 277-282.

11. Warcholik W., 2002, Rola czynnika antropogenicznego w modelowaniu rzeźby dna doliny Białej Dunajcowej,
[w:] Z Górka, A. Jelonek (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, s. 255-261.

12. Warcholik W., 2002, Nawigacyjny odbiornik GPS w szkole?, [w:] Z Górka, A. Jelonek (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, s. 589-590.

13. Warcholik W., 2002, Mapa cyfrowa jako wynik praktyk terenowych z topografii?, [w:] Z Górka, A. Jelonek (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, s. 591-592.

14. Warcholik W., 2002, Hasła z zakresu problematyki: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Pn., Ameryka Pd., Australia, Antarktyda, [w:] Encyklopedia Powszechna, Wyd. Kluszczyński, Kraków.

15. Warcholik W., 2002, Żychowski J., Beskid Niski, [w:] Przewodnik wycieczkowy, 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków-Nowy Sącz,
s. 37-58.

16. Warcholik W., 2003, Narzędzia GIS w analizie zmian granicy rolno-leśnej, [w:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji
i integracji europejskiej, PTG, Opole, s. 443-445.

17. Warcholik W., 2003, Zmiany przebiegu granicy rolno-leśnej w polskich i słowackich zlewniach Beskidu Niskiego w latach 1933-1975, [w:] J. Lach (red.) Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, NFOŚiGW, Akademia Pedagogiczna, Kraków, s. 230-239.

18. Warcholik W., 2003, Przebieg granicy rolno-leśnej w latach 1933-1975 w polskich i słowackich zlewniach Beskidu Niskiego, Materiały Konferencyjne II Ogólnopolskiego Sympozjum „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, Kraków-Sanok.

19. Warcholik W., 2003, Hasła z zakresu problematyki: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Pn., Ameryka Pd., Australia, Antarktyda, [w:] Encyklopedia Szóstoklasisty, Wyd. Kluszczyński, Kraków.

20. Warcholik W., 2003, Hasla: Kontynenty, [w:] Encyklopedia Popularna, Wyd. Kluszczyński, Kraków.

21. Warcholik W., 2003, Hasła - Ochrona przyrody na świecie, [w:] Parki Narodowe Świata, Wyd. Kluszczyński, Kraków.

22. Warcholik W., Słowiak P., 2003, „River channel response to 20th century land-use changes in the western part of the Beskid Niski Mountains
– a comparison of catchments in Slovakia and Poland”, [w:] J. Lacika (red.), Geomorphologia Slovaca 3, 1, Asoc. slovenskych geomorfologov pri SAV, Bratislava, s. 71 – 72.


23. Warcholik W., Słowiak P., 2003, „Human impact on floods and their effects: case studies from the polish flysch carpathians”, [w:] J. Lacika (red.), Geomorphologia Slovaca 3, 1, Asoc. slovenskych geomorfologov pri SAV, Bratislava, s. 76 – 78.


24. Warcholik W., Kramarz P., 2003, Mała retencja w zlewni Dłubni w XX wieku. Rejestracja przestrzenna zespołów młyńskich z wykorzystaniem pomiarów GPS, [w:] J. Lach (red.) Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, NFOŚiGW, Akademia Pedagogiczna, Kraków, s. 58-60.

25. Warcholik W., Kramarz P., 2003, Mała retencja w zlewni Dłubni w XX wieku. Rejestracja przestrzenna zespołów młyńskich z wykorzystaniem pomiarów GPS, Materiały Konferencyjne II Ogólnopolskiego Sympozjum „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, Kraków-Sanok.

26. Warcholik W., 2004, Antropogeniczna granica państwa jako granica naturalnych procesów przyrodniczych,
[w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 82-85.

27. Warcholik W., 2004, Współczesna geoinformacja a środki dydaktyczne w nauczaniu geografii [w:] M Tracz, Z. Zioło (red.) Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka, Kraków, s. 183-190.

28. Warcholik W., 2004, Grecja, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 112.

29. Warcholik W., Kwiatek M. Kwiatek B., Horzela D., Korkuć M., 2004, Europa, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 112.

30. Warcholik W., 2005, Różnice zabudowy hydrotechnicznej słowackiej i polskiej strefy przygranicznej [w:] J. Girajtowicz, Cz. Koźmiński (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, INOM US, s. 94-95.

31. Warcholik W., 2005, Rejestracja różnic w przebiegu granicy rolno-leśnej w Beskidzie Niskim na obszarze Polski i Słowacji (1933-1975) z wykorzystaniem GIS, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, z. 51, s. 59-69.

32. Warcholik W., Cała M., 2005, Karkonosze, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 64.

33. Warcholik W., Cała M., 2005, Riesengebirge, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 64.

34. Warcholik W., Gaweł Ł., 2005, Cuda świata 2, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 112.

35. Warcholik W., Wójtowicz M., Słowiak P., 2005, Cuda natury 2, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 112.

36. Warcholik W., Szubert M., 2005, Atlas geograficzny na różnych poziomach kształcenia czyli dokąd zmierza kartografia szkolna?, [w:] J. Pasławski,
J. Ostrowski (red.) Społeczna i Edukacyjna Rola Kartografii w Polsce, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, tom 26, s. 214-217.

37.  Warcholik W., Kramarz P., 2005, Od GPS do Galileo, Konspekt, nr 2 (23), s. 37-41.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

38. Warcholik W., 2006, Zmiany lesistości - element cyfrowego modelu potencjalnego zróżnicowania morfodynamiki w zlewniach Beskidu Niskiego,
[w:] A. Traczyk, A. Latocha, A. Placek (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, V Warsztaty Terenowe, HIMME - vol. 3, s. 47-49.

39. Warcholik W., 2006, Hasła [w:] Encyklopedia - Atrakcje turystyczne Polski, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 336.

40. Warcholik W., 2006, Sudety [w:] Góry Polski, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 328.

41. Warcholik W., 2006, Zmiany lesistości jako element cyfrowego modelu potencjalnego zróżnicowania morfodynamiki w zlewniach Beskidu Niskiego, Dokumentacja Geograficzna nr 32, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 291-294.

42. Warcholik W., Dygoń M., 2007, Cyfrowe modele zmian środowiska w planowaniu wybranych form zagospodarowania przestrzennego polskiej i słowackiej części Beskidu Niskiego [w:] M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 287-296.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

43. Warcholik W., 2007, Zmiany powierzchni lasów jako element cyfrowego modelu potencjalnego zróżnicowania morfodnamiki w zlewniach Beskidu Niskiego [w:] A. Latocha, A. Traczyk (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Wrocław, s. 162-167.

 44. Warcholik W., 2007, hasła [w:] Najpiękniejsze zabytki UNESCO, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 200.

45. Warcholik W., 2008, Gry GPS w edukacji szkolnej, Dokumentacja Geograficzna, nr 38, s. 47-53
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU).

46. Warcholik W., 2008, Zabawa - geoinformacją, Edukacja i Dialog, nr 9 (200), s. 71-77.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

47. Warcholik W., 2008, Europejski program Galileo a globalne systemy nawigacyjne [w:] Z. Zioło, M. Borowiec (red.) Problematyka XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, s. 54-58.

48. Warcholik W., 2008, Gry GPS - od zdrowej rywalizacji do efektywnej nauki, Lider, nr 12 (215), s. 25-28.

49. Warcholik W., 2008, Gry geoinformacyjne w warsztacie nauczyciela [w:] J. Migdałek, M. Zając (red.) Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 165-177.

50. Warcholik W., 2009, Europejskie programy GNSS na rynku globalnych systemów nawigacyjnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 12, Warszawa-Kraków, s. 123-131.

51. Warcholik W., 2009, Oczami podróżnika [w:] R. Malarz - Planeta Nowa 1. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

52. Malarz R., Rettinger R., Warcholik W., 2010, Preferencje młodzieży wiejskiej w wyborze kierunku studiów (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) [w:] C. Jarzębski (red.) Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wyd. WSEiP, Kielce.

53. Warcholik W., Szubert M., 2010, Kartografia [w:] Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło (red.) Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Nauk. UP, Kraków, s. 219-225.

54. Warcholik W., Semczuk M., Baranowski M., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w PPN, materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji" - streszczenia referatów i posterów, Kraków-Sanok, s.40.

55. Warcholik W., Semczuk M., 2010, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym [w:] Z. Zioło, M. Borowiec (red.) Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług, Warszawa-Kraków, s. 68.

56. Warcholik W., 2010, hasła - 56 stron [w:] Polska - wielka wędrówka po kraju legend, kultury i tradycji, wyd. Attyka, Kraków, ss. 304.

57. Warcholik W., 2010, Finansowanie kształcenia studentów kierunku turystyka i rekreacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 6, Wyd. Nowa Era, Warszawa-Kraków, 2010, s. 406-410.

58. Warcholik W., Semczuk M., Baranowski M., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica I, folia 93, Kraków. 
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

59. Warcholik W., Majewski K., Kiszka K., 2010, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym, Pieniny – Przyroda i Człowiek, 11, s. 149-156.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

60. Warcholik W., Semczuk M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w PPN [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków, s. 148-154.

61. Warcholik W., Leja K., 2011, Gra miejska - innowacyjny produkt turystyczny? [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i godpodarki w układach przestrzennych", Warszawa-Krakow, s. 98-99.

62. Warcholik W., 2011, hasła [w:] Europa, najpiękniejsze atrakcje turystyczne, Wyd. Kluszczyński, Kraków, ss. 304.

63. Warcholik W., 2012, Gra miejska - innowacyjna forma turystyki miejskiej?, Geography and tourism: national and international experience, Proceedings of VI International Scientific Conference, Lwów, s. 490-496.

64. Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 126, Studia Geographica III, Wyd. Nauk. UP, Kraków, s. 87-97.

65. Warcholik W., 2012, Województwo Dolnośląskie [w:] R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, s. 9-26.

66. Warcholik W., 2012, Wstępy do województw [w:] R. Malarz, Ł. Gaweł (red.), Walory i atrakcje turystyczno-krajoznawcze Polski, Wyd. Attyka, Kraków, 
s. 7-8, 27-28, 39-40, 51-52, 59-60, 71-72, 107-108, 131-132, 141-142, 157-158, 171-172,189-190,207-208, 221-222, 235-236, 251-252.

67. Warcholik W., 2013, Cracow city games - an innovation in tourism?, Visnyk of the Lviv University. Series Geography, issue 43, pt. 1, p. 376-381. (Вicник Лъвiвcъкого унiвepcитeтy. Cepiя ггфiчнa. Bипycк 43, Ч 1, s. 376-381). 

68. Warcholik W., 2013, Poziom wiedzy studentów w kontekście egzaminów państwowych i deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika miejskiego [w:] Z. Kruczek (red.) Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s. 115-120.

69. Warcholik W., 2013, Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych - studentów kierunków „geografia” oraz „turystyka i rekreacja” - w kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, t. 24, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.

70. Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P,  2013, Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego, [w:] Z. Zioło, M. Borowiec (red.) Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zmiany struktury przestrzennej w warunkach kryzysu gospodarczego” przemysłu i usług, Kraków-Warszawa, s. 38-39.

71. Tracz M., Warcholik W., 2013, Zabawy i gry terenowe z GPS - geocaching, Geografia w Szkole, nr 6, s. 25-29.

72. Warcholik W., 2013, Bogate media i kramy bogate, Prace SKNG UP w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, vol. 2, Kraków,
s. 111-115.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

73. Gałka J., Warcholik W., 2014, The scale and direction of international migration from Poland after Poland’s accession to the European Union and in the age of economic crisis, Геополитика и экогеодинамика регионов, Том 10. Выпуск 2, Симферополь, s. 460-465.

74. Warcholik W., Gałka J., 2014, A geographer – a tour guide, a city guide?, Геополитика и экогеодинамика регионов, Том 10. Выпуск 1, Симферополь, s. 35-40.

75.  Warcholik W., 2014, Turystyka - fakty i mity, Konspekt, nr 2 (51), Kraków, s. 63-64.

76. Warcholik W., 2014, Gra miejska jako forma prezentacji Krakowa [w:] A. Ogonowska, M. Roszczynialska (red.)  Kraków. Miejsce i tekst, Wyd. Universitas, Kraków, s. 199-209.

77. Warcholik W., 2014, Географ экскурсовод, географ гид, [w:] Географія та екологія, наука i освіта, Умань, 10-11 Квітень 2014, s. 43–46.

78. Warcholik W., Świerczyńska M., 2014, Segmentacja odbiorców produktów turystycznych w rejonie Lubonia Wielkiego [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Kraków-Warszawa, s. 107-108.

79. Warcholik W., Gawor Ł., Dolnicki P., 2014, Post Mining Grounds in Poland with Regard to Their Environmental Impacts and Coal Recovery Possibilities, IGU 2014 Book of Abstracts, 0660, IGU Regional Conference, 18-22 August, Kraków.

80. Warcholik W., Gawor Ł., Dolnicki P., 2014, Możliwości zagospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk w rejonie Częstochowy [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Kraków-Warszawa, s. 107-108.

81. Warcholik W., 2014, Cultural Tourism – on the City Game board of Cracow,
Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 111-125.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

82. Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P., 2014, Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 27, s. 256-266.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

83. Warcholik W., 2014, Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej, Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 6-19.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

84. Gawor Ł., Dolnicki P., Warcholik W., 2015,
Możliwości zaospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29, s. 125-135.

85. Warcholik W., 2015, Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych, Przedsiębiorczość Edukacja, nr 11, s. 327-338.

86. Warcholik W., 2015, Tourist products buyers in the Luboń Wielki area, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 9, s. 194-205.

87. Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P., 2016,
Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania  zwałowisk odpodów pogórniczych, Prace Komisji Geografi Przemysłu PTG, nr 30 (3), , Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 228-238.

88.
Chmielowska D., Warcholik W., 2018, Zależność rozmieszczenia torfowisk i obecności osadów gliniastych w Kotlinie Orawskiej, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol 7, s. 38-44.

89. Warcholik W., 2019, Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica”, 13, s. 97-110.   /20pkt/
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

90. Warcholik W., 2019, Questing w Małopolsce - droga do odczytania genius loci?, Turystyka Kulturowa, nr 6, s. 34-45.   /40pkt/
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

91. Chmielowska D., Warcholik W., 2020, Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce, Przegląd Hodowlany, nr 6, s. 25-29.   /5pkt/
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

92. Warcholik W., Chmielowska D., 2021, Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(1), 123-136. DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.351.9   /40pkt/
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

93. Szubert, M. Warcholik W. Żemła M., 2021, The Influence of Elements of Cultural Heritage on the Image of Destinations, Using Four Polish Cities as an Example. Land, 10, 671. DOI: http://doi.org/10.3390/land10070671   /70pkt/
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

94. Warcholik W., 2021, Uczelnia – nie-miejsce? Poziom wiedzy społeczności akademickiej o uniwersytecie w kontekście przywiązania do miejsca, Przedsiębiorczość-Edukacja, 17(1).
https://doi.org/10.24917/20833296.171.3   /40pkt/
 (PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

95.
Warcholik  W., Chmielowska  D., 2021, Profile  of a Participant  in Mantrailing in Poland, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, vol. 4 (3), 143–154. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/sit.2021.04.22   /40pkt/
PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU

96. Warcholik W., 2021, The Level of Knowledge of the Academic Community about the University Building in the Context of Place Attachment, Multidisciplinary Journal of School Education, vol. 10, nr 20, 135-152.   DOI: https://doi.org/10.35765/mjse.2021.1020.07  /100pkt/
PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU

97. Szubert, M.; Warcholik, W.; Żemła, M., 2022, Destination Familiarity and Perceived Attractiveness of Four Polish Tourism Cities. Sustainability, 14, 128. https://doi.org/10.3390/su14010128   /100pkt/
 PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU

98. Warcholik W. (2023) From authenticity to attractiveness of the natural and cultural heritage site as perceived by tourists in Ojców National Park, Cogent Arts & Humanities, 10:1, DOI: 10.1080/23311983.2023.2247669 /100pkt/
PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU